https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2022/10/bgn-floater_1.png

Protection &
Promotion
of women in social life

https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2022/10/bgn-floater_1.png

Protection &
Promotion
of women in social life

What we do

The specific profile of the organization is that it is based on the issues and problems of women, especially those with problems of violence, age groups, different levels of beliefs from urban and rural areas, as well as increasing the participation of women in public life, mainly in politics and in decision making.
https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_04.jpg

The Counseling Center

Provides free phone and face-to-face counseling for women with violence and economic hardship
https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_02.jpg

Emergency Shelter

Provides for cases presented at the Counseling Center or referred by NGOs and state institutions
https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_03.jpg

The Advocate Studio

The Advocate Studio assists women in need of legal and beneficial assistance at the Elbasan Judicial District Court
https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_01.jpg

Ask Lawyer

For all women in need, we offer Online Lawyer service, providing assistance and quick solutions
https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2022/10/fga_img_inside.png
https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-7.png
https://forumigruaselbasan.org/en/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Woman Forum Elbasan

Shoqata “Forumi i Gruas Elbasan” është krijuar në Gusht të vitit 1991 si degë e Forumit të Pavaruar të Gruas Shqipëtare, ri-regjistruar në vitin 1995 po si degë e Forumit të Pavaruar të Gruas Shqipëtare. Dega Elbasan, është regjistruar si shoqatë më vete më 07.01.2000 me vendim nr. 4030 të Gjykatës Rrethit Elbasan dhe ri-regjistruar me datë 10.07.2003 me vendim nr. 4030/1 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, konform ligjit të Organizatave jo Fitimprurëse në Shqipëri.

  • Dhënë shërbime konkrete në favor të grave dhe vajzave;
  • Ngritur fushata sensibilizuese;
  • Organizuar trajnime dhe ngritje kapacitetesh
  • Aktivitete dhe projekte në ndihmë të mbrojtjes së grave
  • Rritja e vetëdijes së tyre për rolin dhe të drejtat që kanë në shoqëri dhe familje

Ngritja dhe funksionimi i qendrave

Ngritja dhe funksionimi i qendrave dhe strehëzave për t’i ardhur në ndihmë grave/ vajzave me probleme

Ngritja dhe funksionimi i Studios Avokatore

Ngritja dhe funksionimi i Studios Avokatore, që do të ofrojnë mbrojtje të të drejtave grave/vajzave

Organizimet e fushatave sensibilizuese

Organizimi i fushatave me karakter edukues, informues e sensibilizues për mbrojtjen e të drejtave të gruas

Përmirësimi i mekanizmave ligjorë

Përmirësimi i mekanizmave ligjorë kundër dhunës dhe pabarazisë nëpërmjet përfshirjes në iniciativa

You'll always have support