Pyet Avokatin

Nëse keni nevojë për informim ose këshillim ligjor për një problematikë të caktuar, mos hezitoni të na kontaktoni nëpërmjet formave të mëposhtme të kontaktit, ose të shkruani pyetjen tuaj online në seksionin online dedikuar kësaj rubrike

Question in one sentence

Autorizimi i Ministrisë 2022

Autorizimi i Ministrisë Drejtësisë për Ofrimin e Sherbimit Juridik nga FGE 2022

Autorizimi i Ministrisë 2020

Autorizimi i Ministrisë Drejtësisë për Ofrimin e Sherbimit Juridik nga FGE 2020

Çfarë FGE ofron

Profili specifik i organizatës është se bazohet në çështjet dhe në problemet e grave veçanërisht ato me probleme dhune, të grupmoshave, niveleve e besimeve të ndryshme nga zonat urbane e ato rurale si dhe në rritjen e pjesmarrjes së gruas në jetën publike kryesisht në politikë dhe në vendimmarrje.
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_01.jpg

Përgjigje të dhëna

Ju mund të shikoni përgjigjet e disa nga problematikave të drejtuara e të bëra publike
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_04.jpg

Qendra e Këshillimit

Ofron falas nëpërmjet telefonit dhe ballë për ballë për gratë me probleme dhune dhe në vështirësi ekonomike
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_02.jpg

Qendra e Kujdesit Ditor

Ofron për rastet e paraqitura në Qendrën e Këshillimit apo të referuara nga OJF e institucione shtetërore
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_03.jpg

Studio Avokatore

Studio Avokatore asiston gratë në nevojë për asistencë ligjore dhe përfituese në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Gjithmonë do keni një mbështetje