FGE organizoi takimin e Ekipit Teknik Ndërdisiplinor të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR)

18 Tetor, 2022by 1
Forumi i Gruas Elbasan organizoi takimin e Ekipit Teknik Ndërdisiplinor të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR) për dhunën në familje në Bashkinë Rrogozhinë.
Takimi kishte si synim jo vetem vijimin e punës së përbashkët për adresimin dhe menaxhimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare (DHF) me institucionet kryesore përgjegjëse për mbështetjen dhe rehabilitimin e tyre por dhe detyrat specifike te cdo institucioni per rastet e (DHF).
Ky aktivitet zhvillohet ne kuader te programit rajonal ” Zbatojme standartet, Ndryshojme Mendesite” te financuar nga Komisioni Europian dhe zbatuar me mbeshtetjen e Un Women.
____________________________________________
WFE organized the meeting of the Technical Interdisciplinary Group of the Coordinated Referral Mechanism (CRM) for domestic violence in the Municipality of Rrogozhine.
The purpose of the meeting was not only to continue the joint work for addressing and managing cases of violence in family relationships (DV) with the main institutions responsible for their support and rehabilitation, as well as the specific tasks that each institution has for addressing and managing cases to DV.
This activity takes place within the framework of the regional program “Implementing norms, changing minds” financed by the European Commission and implemented with the support of Un Women.