Planet Strategjike

Planet Strategjike (FGE)

Grupi i punës reflektoi në dokument sygjerimet e bëra nga bordi dhe i paraqiti dokumentin përfundimtar bordit dhe drejtorit ekzekutiv të organizatës për të filluar zbatimin sipas planit të punës. Ky dokument është rezultat i këtij procesi dhe përmban planet strategjike të FGE-së të ndara në periudha kohore të ndryshme.

Gjithmonë do keni një mbështetje