Shpallje vend vakant Bashkia Elbasan

4 Shtator, 2023by 1

SHPALLJE VEND VAKANT BASHKIA ELBASAN

TERMAT E REFERENCËS PËR THIRRJEN ME OBJEKT

“PSIKOLOGE/PUNONJËSE SOCIALE OSE INFERMIERE”

Forumi i Gruas Elbasan (FGE) fton individë të interesuar në profesionin “PSIKOLOGE/ PUNONJËSE SOCIALE ose INFERMIERE” të aplikojnë për të punuar në strukturat e FGE (me kohë të plotë) me detyrë parësore Strehëzën e Emergjencës.

PERSONI I PËRZGJEDHUR DUHET:

  • Të ruaj fshehtësinë e identitetit dhe të dhënave personale të përfitueseve;
  • Të zbatojë orarin dhe grafikun e punës;
  • Të ruaj dhe të mirëmbajë  pajisjet që i vihen në dispozicion për zhvilimin e projektit;
  • Të zbatojë me përpikmëri standartet e Strehëzës së Emergjencës;
  • Të ofrojë një shërbim cilësor psiko-social;
  • Të krijojë kushte favorizuese në bashkëpunimin me Qendrën e Këshillimit dhe Studion Avokatore të FGE- së;
  • Të bashkëpunojë me strehëzat respektive për rastet.
  • Të referojë përfitueset të përfitojnë shërbime të tjera në institucione të tjera publike dhe OJF;
  • Të përgatisë për çdo fund muaj raportin narrativ si dhe çdo informacion tjetër të kërkuar nga donatorët e Projektit;
  • Të ofrojë ekspertizën në fushën psiko-sociale për njohjen dhe zbatimin e të drejtave të grave në organizimin e trajnimeve, takimeve ndërgjegjësuese, sesioneve fuqizuese dhe aktivitete të tjera;
PËR MË SHUMË DETAJE JU LUTEMI SHKARKONI MATERIALIN NË PDF