Shpallje vendi vakant Financier me kohë të plotë pranë FGE

7 Shkurt, 2023by 1

SHPALLJE VEND VAKANT/ FINANCIER

QARKU ELBASAN

TERMAT E REFERENCËS PËR THIRRJEN ME OBJEKT “FINANCIER” (me kohë të plotë)

Forumi i Gruas Elbasan hap thirrjen për përzgjedhjen e kandidatit për “Financier”. Të kontraktohet një “Financier”, me aftësi profesionale, të cilët do të ofrojë përkatësisht:

 • Të zbatojë me përpikmëri legjislacionin financiar të Republikës së Shqipërisë si dhe Standartet Ndërkombetare të kontabilitetit në dokumentimin e shpenzimeve të aktiviteteve të kryera nga FGE;
 • Të regjistrojë dokumentat financiare të Organizatës në EXEL dhe Financë;
 • Të mbrojë dhe plotësojë të dhënat financiare në programin ALFA;
 • Të përgatisë raportet financiare të projektit;
 • Të kryejë detyra të caktuara brenda afateve;
 • Të kryejë saktë procesimin e pagesave bankare online, transfertat e bankave dhe hedhja e lëvizjeve bankare në sistem;
 • Të hedhe në sistem faturat dhe të realizojë blerjet së bashku me komisionin e blerjeve;
 • Të ruaj dhe të mirëmbajë pajisjet që i vihen në dispozicion për zhvillimin e projektit;

Kandidati i suksesshëm do të realizojë shërbimet e kërkuara sipas një Kalendari të Përcaktuar përgjatë periudhës nga moment i nënshkrimit të kontratës nga të dyja palët.

KAPACITETI TEKNIK PROFESIONAL

 

Për Financier:

 • Të ketë diplomë Universitare me titullin Financë
 • Të ketë kualifikime të veçanta në fushën profesionale (me çertifikata), ka përparësi profesionisti që ka kryer kualifikime dhe trajnime jashtë/brenda vendit
 • Të ketë eksperience të mëparshme pune në profesion minimumi një vit
 • Përparësi të zotërojë patentë të Tipit B
 • Përparësi njohja e gjuhës angleze

Kandidati duhet të dorëzojë pranë Forumit të Gruas Elbasan:

 1. CV-në
 2. Fotokopje diplome dhe/ose çertifikata të tjera nëse ka

 

Shprehjet e Interesit duhet të dorëzohen pranë Forumit të Gruas Elbasan me postë ose me e-mail deri me datë 15.02.2023, ora 16:00. (Adresa postare: Lagja “Luigj Gurakuqi”, Rruga “Qemal Stafa”, Pallati 70, Sh 2, Apt.3 ose në adresën e e-mailit: [email protected]).

Afati kohor për paraqitjen e kërkesave për shprehje interesi skadon më datë 15.02.2023, ora 16:00.

Vlerësimi i kandidatëve konkurues do të realizohet brenda 3 ditëve nga hapja e ofertave. Në rast se paraqitet një ofertë e vetme e cila i përmbush të gjitha kriteret e sipërpërmenduara, atëherë kandidati shpallet automatikisht fitues.

 

Të drejtat dhe detyrimet e kandidatit fitues do të përcaktohen më konkretisht në kontratën e punës.